Szakkollégiumunk, mint az a nevéből is kitűnik a Római Katolikus Egyház szellemiségébe, lelkiségébe szervesen kapcsolódó közösség. Közösség melynek alapját nem csupán az együttlakás ténye és az ezzel járó közösségi formáció szükséges volta adja meg, hanem mindezen túl van köztünk egy kapocs mely a keresztség mélységében mindnyájunkat Krisztushoz fűzi. Ez a lelki kötelék adja közösségünk valódi alapját. Ezen alapra helyezkedvén a Kollégium biztosítja mindazokat a tárgyi feltételeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy a lelki élet elmélyülését szolgáló egyéni és közösségi imádságok révén előre jussunk Isten mind jobb megismerésében, és így formálódván Isten kegyelmében minden munkánk és erőfeszítésünk Tőle nyerjen áldást és termékenyüljön meg. Imádságos formáink a következők: Minden vasárnap este szentmise a kollégiumunk kápolnájában. Esténként zsolozsmát végzünk. Szervezett főként egyéni jellegű imádságra a Szent László Rózsafüzér Társulat keretein belül nyílik lehetőség. Lelki programjaink a heti rendszerességű hittan illetve a félévenként megszervezésre kerülő lelki napok, valamint előadások adása illetve vendég előadásokon való részvétel. Kollégiumunk követve az egyházi év aktuális eseményeit, ünnepeit valamint az évnyitó és záró szentmisék révén megadja azt a szakrális keretet mely biztosítja számunkra ,hogy munkánk és pihenésünk egyaránt Tőle vegye kezdetét.

Készítette, megfogalmazta:
Bencsik Dániel – Vallásos szemléletért felelős Diákbizottsági tag

 

 

Lelkigyakorlat

 

Kollégiumunk fontosnak tartja a lelki fejlődést, feltöltődést, amelynek egyik "eszköze" a minden félévben megszervezett lelkigyakorlat. Ennek keretein belül a kollégium lakói elutaznak, elhagyják a hétköznapi életterüket, gondjaikat, hogy így ápolhassák az Úristennel való még bensőségesebb kapcsolatot. A lelkigyakorlat továbbá színtere a vallási, hitbeli gondok, kérdések megvitatására is.

 

 

 

Hittan

 

Hittan órák a Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében valósulnak meg szerda esténként. A hittan órákon különböző, érdekes, és a jó keresztényi utat megtalálni segítő témákat dolgoznak fel, vitatnak meg. A hittan órák nem a középiskolában, általános iskolában megszokott, kötött, merev keretek közt zajlanak, hanem kulturált, kötetlenebb módon. Ez még inkább segíti, ösztönzi a részt vevőket arra, hogy a felszínre törjenek azok a gondolatok, kérdések, amik az adott, aktuális téma kapcsán megfogalmazódnak.