Szakmaiságunk alapelképzelése a tanulmányaink során megszerezett talentumok fejlesztését, ezen értékek bővítését és a fejlődésben való kölcsönös segítségnyújtást célozza meg.
Egy sikeres közösséget eredményei, megvalósult céljai reprezentálják leginkább. Ezen szakmai sikerek és a
folyamatos fejlődés elérése érdekében a tanulmányi munkára, feladatokra való kiemelt összpontosítást súlyozva vesszük figyelembe, mikor Intézményünk szakmaiságáról beszélünk.
Mai felgyorsult világunkban, a növekvő (néhány területen már exponenciális) ütemben bővülő tudományos ismeretek megismerése elengedhetetlen az egyetemi értelmiség számára, hogy nemcsak a mindennapokban, de 
tudásában is „up-to-date” maradhasson. A látókört, ezen említett ismeretek tárházát pedig az egyén érdeklődése szabja meg. Kollégiumunk a fejlődés elősegítését tűzi ki célul, támogatva minden erre irányuló elképzelést. Elkötelezett célunk az egyes hallgatók önálló kutatási irányú munkavégzésének elősegítése, az új gondolatokra, szellemi nyitottságra, való ösztökélés s az elvégzett munka megfelelő (ki) értékelése.
A tudományos szemlélet megfelelő partner programeleme a 
vallásos szemlélet, mely által az Isten iránti alázat és tisztelet értékeit szem előtt tartva, szakmai téren, hozzáállásunkban is gyarapodunk.

Ezen gondolatok nyomán Szakkollégiumunkban műhelyek működnek, amelyek keretein belül egy mentori (felsőbb évesek felelősségén alapuló) rendszer kiépítésére helyezzük a hangsülyt.A kollégiumi szakmai lét keretei

Alapvető elvárások


Tanulmányilag: Az adott tanév 2 szemeszterének érdemjegyei alapján számolt normál, nem súlyozott, hivatalos indexmásolattal alátámasztott kredit áltag 3.5 feletti legyen minden hallgató esetében!
Műhelymunka: Aktív, tevékeny műhelytagság. Adott hallgató által a tanév során minimum 1 alkalommal tartott magyar (vagy idegen) nyelvű prezentáció szakmai előrehaladásáról, elképzeléseiről.

 

Műhelyeink:

  1. Orvosi-élettudományi

  2. Műszaki műhely

  3. Zenei

  4. Informatikai műhely

  5. Természettudományi

  6. Társadalomtudományi

A műhelymunkáról


A műhelyek működését műhelyszabályzatok rögzítik, melyek írásos formába öntve megtalálhatóak honlapunkon. Ezen szabályzatok bemutatják az adott műhely általános leírását, a műhely célját, munkáját, működését, mottóját, példaképét, logóját.
A műhelyek felmutatott eredményei a
tehetséggondozási munkán és az egyéni teljesítmény érvényesítésén alapulnak. A műhelyekkel és tagjaikkal szemben támasztott elvárások figyelembe veszik, azt a tényt, hogy egyes hallgatók nagyobb, míg mások kevesebb energiát képesek (tanulmányaik adott stádiumában) extracurricularis teljesítményük növelésébe fektetni. Ennél fogva a műhelytagoknak a fejlődésben való kölcsönös segítségnyújtás az elsődleges a feladatuk. Ezen túl mindenki saját ereje, motiváltsága és ambíciói nyomán bemutathatja, érvényre juttathatja tudományos érdemeit. Ebbe az irányba tett lépésekre (kutatásba való bekapcsolódás, TDK munka, DETEP tagság, ösztöndíjak elnyerése, külföldi tanulmányutak stb.) való ösztökélés a műhelyvezető és a felsőbb éves hallgatók kötelessége, feladata.
A felsőbb éves hallgatók felelősséggel tartoznak az alsóbb éves hallgatókért és segítik őket tanulmányaikban. (kiselőadások, konzultációk, szakmai beszélgetések formájában)
Munkájukat, eredményeiket mind írásos, mind szóbeli (kötelező) prezentáció formájában érvényre juttathatják.


Szakmai verseny (A 2014/15-ös tanévtől)

A műhelyek értékelhető eredményei a motiválás érdekében versenyeztetésre kerülnek. Az önálló/csapatban kutatómunkát végző kollégisták a tanév végén kiértékelésre és jutalmazásra kerülnek (a vallási és közösségi programelemek figyelembe vételével is).
Az év végén az összességében legjobb munkát végző, közösségileg leginkább aktív, vallásosan is közreműködő műhely hallgatói elnyerik a „Tanév legjobb műhelye” címet, mely erkölcsi és anyagi jutalmazással jár. Ezen célból intézményen belüli vándorkupát alapítunk.

Szakmaiság „plusz”

A hallgatók a felsorolt kereteken felül az alábbi lehetőségekkel rendelkeznek szakmaiságuk, tehetségük-talentumuk potenciális kidomborítására:

Külső előadó meghívása a Kollégiumba
Idegen nyelvű prezentálás, munkabenyújtás lehetősége
Aktív, egyetemi TDK tevékenység igazolása
Mentorált hallgató megléte
A kollégium szakmai életét előremozdító kezdeményezés megvalósítása

Célkitűzéseink

Célunk, hogy olyan szakemberek ballagjanak el az intézmény falai közül, akik hitükben erősek, a keresztény értelmiségi rétegét támogatják a társadalomnak.

Célunk továbbá, hogy a lakók többek legyenek az egyszerű egyetemi hallgatóknál. Többek legyenek nem csak hitben, a közösségért való empátiában, hanem tudásban, tudományokban egyaránt.Programjaink


Lakók előadásai

A kollégium lakói előadásokat tartanak egymásnak a tanulmányaikról, szakdolgozati, diplomamunka, kutatási témájukról. Ezzel kívánja a kollégium erősíteni a kollégisták közötti kooperációk kialakulását egy esetleges tudományos mű megszületése céljából. A Kollégiumnak célja továbbá, hogy a kollégisták így nyerjenek még nagyobb betekintést a társaik által folytatott szakokba. Hisszük, hogy a széles látókör jó, hasznos az egyetemen tanulóknak, mert a multidiszciplináris ismeret, tudás ma már elengedhetetlen az akadályok leküzdéséhez.  

 

Vendég előadók előadásai

A kollégium minden félévben többször is szervez, a vendégelőadók által tartott előadásokat az intézmény jól felszerelt előadó termében. Ezeknek is célja, hogy a hallgatók minél szélesebb látókörrel rendelkezhessenek. Az előadások általában 1-1,5 órások, amelyeknek a végén lehetőség van a vitára, a kérdések felvetésére.Tanév végi szakmai est
A tanév végi szakmai est során a műhelyek tagjai bemutatják egész éves munkájukat egy szóbeli prezentáció alkalmával, illetve írásos formában is benyújtják azt, egyfajta összegzésképp az elvégzett munkáról. Az idegen nyelvű prezentálás és/vagy írásos munkabenyújtás előnyben részesül. A hallgatók (a féléves prezentációhoz hasonlóan) egy közösségi összejövetel formájában mutatják be eredményeiket. A tanév végi munkák (prezentáció és írásos munka) kiértékelésre és jutalmazásra kerülnek. A tanév végén az összesített eredmények alapján kihirdetésre kerül a legjobb munkát elvégzett műhely (a vallásos és közösségi szempontok figyelembevételével).

 

Készítette, megfogalmazta:
Bánhegyi Viktor – Hallgatói Elnök, Szakmaiságért felelős Diákbizottsági tag
Mokánszki János - Szakmaiságért felelős Diákbizottsági tag